TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
Firma Bilgileri > Malzeme Terminolojisi
Malzeme Terminolojisi
Malzeme Terminolojisi (NOMENCLATURE of Material)
İngilizce Türkçe   İngilizce Türkçe   İngilizce Türkçe
abrassive aşındırıcı   fatigue yorulma   porousity gözeneklilik
adhesive yapışkan   flame hardening alevle sertleştirme   powder metallurgy toz metalürji
to age yaşlandırmak   forged material dövme malzeme   precipitation hardening çökelterek sertleştirme
age hardening yaşlandırarak sertleştirme   forging dövme işlemi   quench hardening su verme sertleştirmesi
alignment doğrultma, hizalama   furnace fırın   quenching su verme
alloy alaşım   grain size tane büyüklüğü   residual stress artık(kalıntı) gerilim
annealing normalleştirme tavı, meneviş   to harden sertleştirmek   sheet metal sac
austenite östenit   hardness sertlik   shock resistance şok direnci
brittle kırılgan   heat treatment ısıl işlem   sintering kül çekme, sinterleme
brass pirinç   heterogenous dağınık, heterojen   stability dengelilik
to carburize semente etmek, karbürize etm.   homogenous eş düzenli, eş dağılımlı,homojen   strain zorlanma, gerinim
carburizing sementasyon   hot forging sıcak dövme   strain hardening pekleşme, gerinim sertleşmesi
cast döküm   impurity yabancı madde, kir   stress gerilim, gerginlik
cold forging soğuk dövme   induction hardening indiksiyonla sertleştirme   structure yapı
contraction çekme, büzülme   lead kurşun   surface hardening yüzey sertleştirme
copper bakır   machinability işlenebilirlik   temper ıslah etmek, tavlamak
corrosion korozyon, paslanma   malleable dövülgen   tempering tavlama
crack çatlak   martensite martenzit (sert, kırılgan mikro yapı)   tensile strength çekme mukavemeti
cyaniding siyanürle sertleştirme   material malzeme   torque burulma momenti
density yoğunluk, özgül ağırlık   microstructure mikroyapı   torsional strength burulma dayanımı
diffusion yayınım   mild steel yumuşak çelik   tough tok, darbeye mukavim
ductile yumuşak, sünek   mould kalıp   tungsten wolfram
ductility yumuşaklık, süneklik   nitriding nitrürleme   uniform muntazam, tek biçimli
elastic/plastic deformation elastik/plastik şekil değiştirme   nodular cast iron(sfero) boğumlu, yumrulu, küresel dökme demir   wrought iron dövme demir
elasticity elastisite, esneklik   normalizing normalleştirme tavı   yield point akma sınırı
elongation uzama   oxidation paslanma, oksitlenme   yield strength akma mukavemeti
expansion genleşme   penetration nüfuz, içine işleme   zinc çinko
extrusion çekme, ekstrüzyon   plasticity yoğrulabilirlik, şekil verilebilirlik